ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ

1538 – 1599

 

ਸ਼ਾਇਰੀ

ਕਾਫ਼ੀਆਂ