ਬੇ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਔਗਨਹਾਰੀ ਲਾਜ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਬੇ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਔਗਨਹਾਰੀ ਲਾਜ ਪਈ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਕਰਨ ਤਕੱਬਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀਏ ਇਥ ਮੁਸਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੂ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਵਾਲਾ, ਹਿੱਕ ਬਹਸ਼ਤੋਂ ਰਿਸਦੇ ਹੋ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਗਲ ਛੁਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਯਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਦੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ