ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਝੋਂ ਫ਼ਕ਼ਰ ਕਮਾਵੇ

ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਝੋਂ ਫ਼ਕ਼ਰ ਕਮਾਵੇ,
ਵਿਚ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਬਡੇ ਹੋ

ਸ਼ੇਖ਼ ਮਸ਼ੀਖ਼ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੁਜਰੇ,
ਗ਼ੌਸ ਕੁਤਬ ਬਣ ਅੱਡੇ ਹੋ

ਤਸਬੀਆਂ ਨੱਪ ਕੇ ਬਹਿਣ ਮਸੀਤੀ
ਜੂੰ ਮੋਸ਼ ਬਹੇ ਵੜ ਖਡੇ ਹੋ

ਰਾਤ ਅੰਧਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਡਾ
ਸੈ ਸੈ ਆਉਣ ਠੁੱਡੇ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ