ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਾਦੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ

ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਾਦੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ,
ਪੜ੍ਹਿਓਂ ਬਣਾ ਪੜ੍ਹੀਵੇ ਹੋ

ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਸੁਣਿਓਂ ਬਣਾ ਸੁਣੀਵੇ ਹੋ

ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਤੁਰ ਤੱਕਦੇ,
ਡਿੱਠਿਓਂ ਬਣਾ ਡ ਸੇਵੇ ਹੋ

ਹਰ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਵਸਦਾ
ਕਣ ਸਿਰ ਉਹ ਰੱਖੀਵੇ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ