ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਣ ਹੈਜ਼ ਪਲੀਤੀ

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਣ ਹੈਜ਼ ਪਲੀਤੀ
ਕੀਤੀ ਮਲ ਮਿਲ ਧੋਂਦੇ ਹੋ

ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਲਮ ਫ਼ਾਜ਼ਲ
ਗੋਸ਼ੇ ਬਾ ਬਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ

ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ
ਇੱਕ ਪਲ ਸੁਖ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹੂ
ਕਦੱਹੀ ਚੜ੍ਹ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )