ਖੋਜ

ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗੀਂ

ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗੀਂ, ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਣ ਬੁਝਾਵੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਝੁਕਾਵੇ ਹੋ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਨਾ ਸੋਵਨ ਦੇਵੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਨ ਜਗਾਵੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਵੇ ਹੋ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی