ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਈਂ ਹੋਸੀ

ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਈਂ ਹੋਸੀ
ਜਦ ਫ਼ਕ਼ਰ ਮਲੀਸੀ ਖ਼ਾਸਾ ਹੋ

ਤਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਹੋਸੀ
ਜਦ ਹੱਥ ਪਕੜੀਸੀ ਕਾਸਾ ਹੋ

ਦਰਿਆ ਵਹਦਤ ਨੋਸ਼ ਕੇਤੂਸੇ
ਅਜਾਂ ਭੀ ਜੀ ਪਿਆਸਾ ਹੋ

ਰਾਹ ਫ਼ਿਕਰ ਰੱਤ ਹੰਝੂ ਰੋਵਣ,
ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਹਾਸਾ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )