ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ

ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ,
ਰਾਹ ਰਬਾਣਾ ਮੋਰੀ ਹੋ

ਪੰਡਤ ਤੇ ਮਲਵਾਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਛੁਪ ਛੁਪ ਲੰਘੀਏ ਚੋਰੀ ਹੋ

ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਕਰਨ ਬਖੇੜੇ
ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਖੋਰੀ ਹੋ

ਬਾਹੂ ਚੱਲ ਉਥਾਈਂ ਵੱਸੀਏ
ਜਥ ਦਾਵਈ ਨਾ ਕਿਸ ਹੋਰੀ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ