ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸੇ

ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸੇ
ਜਥਾਂ ਬਾਹੂ ਜਾਲੇ ਹੋ

ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਤਾਲਿਬ ਨਿੱਤ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋ

ਨਾਲ਼ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ
ਖੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਲੇ ਹੋ

ਨਾਮ ਫ਼ਕੀਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ
ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )