ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜ਼ਾਜ਼
1949 –

ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜ਼ਾਜ਼

ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜ਼ਾਜ਼

ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ, ਲਖੀਕ ਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੇਪਨਾਹ ਖ਼ਿਦਮਾਤ ਨੇਂ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਸ ਰਈਏ ਓ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਇਕਤਿਸਾਦੀਆਤ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ਼ ਬਤੌਰ ਮਾਹਿਰ ਇਕਤਿਸਾਦੀਆਤ ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ਼ ਚੀਫ਼ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ