ਕਸ਼ਾਵਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ
1977 –

ਕਸ਼ਾਵਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕਸ਼ਾਵਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕਸ਼ਾਵਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਾਵਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ