ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਅ ਆਬਾਦੀ
1968 –

ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਅ ਆਬਾਦੀ

ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਅ ਆਬਾਦੀ

ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਅ ਆਬਾਦੀ 1968 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਨੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਅ ਆਬਾਦੀ ਕਵਿਤਾ

ਦੋਹੜੇ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ