ਅੱਖੀਆਂ

ਆਦਤ ਇਬਾਦਤ

ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ

ਜਾਵੇਂਗਾ ਮਰ

ਤੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼

ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਸ

ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ

ਬੰਦਿਆ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨ

ਮੇਰਾ ਰੰਗ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਕੀ

ਮੱਚ

ਰਾਖੇ

ਵੇਖਣ ਵਿਚ

ਵੰਝਲੀ ਅਲੱਗ ਵਜਾਈ

ਸਵਾਲ

ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਫਲ਼