ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ
02 –

ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ

ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ

ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇਂ।ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਭਲਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ, ਮਜ਼ਾਹ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹਨ।

ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ