ਹੰਝੂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی