ਘੁੰਡ ਉਤਾਰਦੀਦਾਰ ਵਿਖਾਵੀਂ

ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ

ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ