ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੋ

ਇਸ਼ੂ ਲਾਲ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ

ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ