ਸਾਰਬਾਨਾਂ ਮਹਿਰਬਾਨਾਂ ਰਾਹੀਆ

ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ