ਚੰਨ ਕੁਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ

ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ