ਆਰ ਟਾਂਗਾਂ ਪਾਰ ਟਾਨਗਾਂਂ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ