ਤਾਰ ਬਣਾ ਤੰਬਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾਂ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ