ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਰੱਬ

ਰੱਬ

ਅੱਲ੍ਹਾ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ

ਰੱਬ

ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ

ਰੱਬ

ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ੈਰ ਸੁਲਾ

ਰੱਬ

ਰਾਂਝਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ

ਰੱਬ

ਰੱਬ ਵੀ ਭਰੇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਦਾ ਏ

ਭਰੇਆਂ