ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਰੱਬ

ਅੱਲ੍ਹਾ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ
ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ
ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ੈਰ ਸੁਲਾ