ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਊਚ ਨੀਚ

ਅਮੀਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੀ
ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾਂ

ਰੱਜੇਆ ਢਿੱਡ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੇ

ਮਾੜੇਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚੇ