ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਊਚ ਨੀਚ

ਊਚ ਨੀਚ

ਅਮੀਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੀ
ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾਂ

ਊਚ ਨੀਚ

ਰੱਜੇਆ ਢਿੱਡ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੇ

ਊਚ ਨੀਚ

ਮਾੜੇਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚੇ