ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਆਸ

ਆਸਾਂ ਦੇ ਪਿੰਦਾ ਲੱਮਯ
ਪਰਾਈ ਆਸ, ਨਾ ਰਾਸਾ