ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਆਸ

ਆਸ

ਆਸਾਂ ਦੇ ਪਿੰਦਾ ਲੱਮਯ

ਆਸ

ਪਰਾਈ ਆਸ, ਨਾ ਰਾਸਾ

ਆਸ

ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਅਪੜਿਆ