ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਆਸ

ਆਸਾਂ ਦੇ ਪਿੰਦਾ ਲੱਮਯ

ਪਰਾਈ ਆਸ, ਨਾ ਰਾਸਾ

ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਅਪੜਿਆ